Listings in လျှပ်စစ်ပညာရှင်များ and ကော်ဖီမှုန့် (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ)

Showing 12 of 19 results
အမှတ် ၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ (၃၁)လမ်း၊ ၈ဝလမ်းနှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
09-5113280, 02-4034875
အမှတ် လလ-၁၇/၄၂-၄၄၊ ၆၆လမ်း၊ (၁၄၁)လမ်း (တပင်ရွှေထီးလမ်း) နှင့် ရွှေလှံဗိုလ်လမ်း ကြား၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-405110055, 09-405110066
အမှတ် ဆ-၉/၆၁၊ ၇၃လမ်း၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း နှင့် မနော်ဟရီလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၂)၊, ,
09-954000702, 09-427044813
အမှတ် ဏ-၁/၇၁၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ စွယ်တော်လမ်း နှင့် သရဖီလမ်း ကြား၊ ခွာညိုလမ်း၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-779283117, 09-254078254
2020 | Advertisement
အမှတ် ၉၇၊ နှင်းဆီလမ်း၊ ယူဂိုဆလပ်ရပ်၊ အာအေ-၃၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၁)၊, ,
09-43167234, 09-5130450
1 2