တိုက် ၁၊ အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ အောင်ချမ်းသာအိမ်ရာ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • Panels & related accessories
  • Power & distribution transformers
  • Capactiors
  • အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ အနယ္နယ္ ျဖန႔္ခ်ိေပးသည္

Categories

  • လွ်ပ္စစ္ပညာရွင္မ်ား
  • လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ
  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပဳျပင္ေရး
  • မီးစက္၊ထရန္စေဖာ္မာ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး၊ အငွား