Listings in ဒန်အိုးစက်များ and လျှပ်စစ်ပညာရှင်များ

Showing 12 of 28 results
၈၅လမ်း၊ ၂ရလမ်း နှင့် ၂၈လမ်း ကြား၊ ဈေးချို၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
09-2007168, 02-4021610
2020 | Advertisement
အမှတ် ၅၃၊ (၄)လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊, ,
09-5119056, 09-73106012, 09-73073588, 09-5016701
2020 | Advertisement
အမှတ် လလ-၉၃/၃၇၊ ကေလမ်း၊ ၄၉လမ်း နှင့် ၅ဝလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-5152171, 09-2019844, 09-792019844
2020 | Advertisement
အမှတ် လလ-၉၄/၂၀၊ ဂျေလမ်း၊ ၅ဝလမ်း နှင့် ၅၁လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊, ,
09-400012611, 09-955536090
အမှတ် လလ-၉၃/၃၇၊ ကေလမ်း၊ ၄၉လမ်း နှင့် ၅ဝလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5152171, 09-2019844
2021 | Advertisement
အမှတ် ၅၃၊ (၄)လမ်း၊ စက်မှုဇုန်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊, ,
09-73106012, 09-799731233, 09-5016701
ဝက်ကုန်းတမာတန်းရပ်၊ မှန်တန်းရပ်ကွက်၊, ,
09-91038493
အမှတ် မမ-၁/၆၆၊ ၅၄လမ်း၊ ခတ္တာလမ်းနှင့် ဂန္ဓမာလမ်းကြား၊ မြရည်နန္ဒာ၊, ,
09-402580131, 09-403722004
1 2 3