အမှတ် အက်(ဖ်)အက်(စ်)-၁၅၊ မြေညီထပ်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရွှေစံပယ်ရိပ်မွန်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • Blow Moulding Machine/Auto Label Feeding Machine
  • Fully Auto Blow Moulding Machine/Packing Machine
  • Plastic Injection Moulding Machine/Auto Filling Machine
  • Auto Loader Machine/Air Compressor
  • Cooling Tower
  • Mould အမ်ိိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ စက္ အပိုပစၥည္းမ်ားကို သင့္တင့္ေသာေဈးႏႈန္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၿပီး ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။

Categories

  • ပလတ္စတစ္မိုလုပ္ငန္းမ်ား
  • ပလတ္စတစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • ပလတ္စတစ္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား
  • ေလမႈတ္စက္ေရာင္းဝယ္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား