အမှတ် ၃၈၆၊ အခန်း အေ၆၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • ေနအိမ္၊ Show၊ Hotel၊ Office၊ စက္ရံု၊ သက္ရွိ၊ သက္မဲ့ စသည္တို႔ကို အႏၱရာယ္ ကင္းေဝးေစရန္ (24) နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။
  • Security Services

Categories

  • လံုၿခံဳမႈထိန္းသိမ္းေရး စနစ္ႏွင့္ကိရိယာမ်ား