Listings in ပွဲရုံများ (မန်ကျည်း) and သစ်ဆိုင်များ၊ သစ်စက်များ

Showing 12 of 28 results
2020 | Advertisement
အမှတ် ၄၊ လှိုင်မြစ်လမ်း၊ ကမ်းနား(အလယ်)ရပ်ကွက်၊, ,
09-421511635, 09-73163807, 09-421156255
အမှတ် ၂၁၊၂၂၊ ၈၆လမ်း၊ (၃၀)လမ်းနှင့် (၃၁)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-43144025, 09-2060852, 02-4060208
အမှတ် ဇဇ-၂၈/၆၆၊ (၅၁)လမ်း၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်းနှင့် မနော်ဟရီလမ်းကြား၊ ထွန်တုံးမြို့သစ်၊, ,
09-791307078, 09-400853800, 09-259019904
၅၆လမ်း၊ အောင်ဆန်းလမ်းနှင့် ငုရွှေဝါလမ်းကြား၊ ကံသာယာမြို့သစ်၊, ,
09-441046046
၅၄လမ်း၊ ငကျွဲလမ်း နှင့် ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ကြား၊ ထွန်တုံးမြို့သစ်၊, ,
09-259025445, 09-421096000, 09-43013200
2021 | Advertisement
(၃၀)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ သကျသီဟဘုရား မြောက်ဘက်၊, ,
09-445870616, 09-452625919
အမှတ် ဇဇ-၂/၈၀၊ ၄ရလမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် နှင်းဆီလမ်း ကြား၊ အောင်သာယာ၊, ,
09-2039914, 09-43175153
၅၄လမ်း၊ ငကျွဲလမ်း နှင့် ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ကြား၊ ထွန်တုံးမြို့သစ်၊, ,
09-402540814, 09-450222814, 09-250810099
1 2 3