Listings in ကားထုတ်လုပ်သူများ and ပွဲရုံများ (မန်ကျည်း)

Showing 12 of 17 results
2020 | Advertisement
အမှတ် ဏ-၈/၁၃-ခ၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ စံပယ်လမ်း နှင့် ငုရွှေဝါလမ်း ကြား၊ ဗေဒါလမ်းသွယ်၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-2009797, 09-792009797
2021 | Advertisement
အမှတ် ဏ-၈(၁၃/ခ)၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ ၁၀၆လမ်း နှင့် ၁ဝရလမ်းကြား၊ ၆၂(အေ)လမ်းသွယ်၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-2009797, 09-786809797
2020 | Advertisement
အမှတ် ၂၁၊၂၂၊ ၈၆လမ်း၊ (၃၀)လမ်းနှင့် (၃၁)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-43144025, 09-2060852, 02-4060208
2021 | Advertisement
(၃၀)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ သကျသီဟဘုရား မြောက်ဘက်၊, ,
09-445870616, 09-452625919
အမှတ် ၂၇၇/၂၊ (၂၈)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4065142, 02-4031048
1 2