Listings in ပွဲရုံများ (စားသောက်ကုန်) and သတင်းစာများ

Showing 12 of 15 results
ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း)နှင့် (၁၃၈)လမ်း (ဧဝရတ်လမ်း)ကြား၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-4066651
၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4066651, 02-4036422, 02-4036093
၂ဝလမ်း နှင့် ၂၁လမ်း ကြား၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊ ပုလဲငွေရောင်၊, ,
02-4032550, 02-4039935, 02-4073219, 02-4032729
အမှတ် ၂၂/၁၅၊ ၆၆လမ်း၊ ၄၃လမ်း နှင့် သိပ္ပံလမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-450032716, 09-971000142
အမှတ် ဂျီ-၅/ဘီ၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဖိုးရာဇာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153452
၇၃လမ်း၊ ၂ရလမ်း နှင့် ၂၈လမ်း ကြား၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်၊, ,
09-402573389, 09-954673389
၂၉လမ်း၊ ၇၃လမ်း နှင့် ၇၄လမ်း ကြား၊ စိတ္တရမဟီရပ်၊, ,
02-4069962, 02-2832007, 02-2847398
၂ဝလမ်း နှင့် ၂၁လမ်း ကြား၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊ ပုလဲငွေရောင်၊, ,
02-4032550, 02-4039935, 02-4073219, 02-4032729
1 2