Listings in ပွဲရုံများ (စားသောက်ကုန်) and ခန်းမဆောင်များ (ငှားရမ်း)

Showing 12 of 118 results
2020 | Advertisement
အမှတ် ၁၅၂၈၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊, ,
09-252087787, 09-692250782
2021 | Advertisement
အမှတ် ၁၅၂၈၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊, ,
09-5119143, 09-790143855
Advertisement
တတိယထပ်၊ ၃၄လမ်း၊ ၇၈လမ်း ထောင့်၊ ရတနာပုံစူပါစင်တာ၊, ,
အမှတ် ၁၀၊ ၆ရလမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း ထောင့်၊ မြို့သစ်(၅)၊, ,
09-797156141, 09-33047281
၄၁လမ်း၊ ၈၆လမ်းနှင့် ၈ရလမ်းကြား၊ ဒေးဝန်းအရှေ့၊, ,
02-4065671, 09-43063071
2020 | Advertisement
(၁၉)လမ်း၊ ၆ဝလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊ နန်းရှေ့၊ ဘောလုံးကွင်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်၊, ,
09-779853205, 09-256021488
2020 | Advertisement
အမှတ် ၁၈၉၊၁၉၀၊၁၉၁၊၁၉၂၊ ၆၂လမ်း၊ မနော်ဟရီနှင့် စိန်ပန်းလမ်းထောင့်၊, ,
09-974984646, 09-977184179
2021 | Advertisement
၆၂လမ်း၊ ၁၁ဝလမ်းနှင့် ၁၁၁လမ်းကြား၊, ,
09-974984646, 09-977184179
အမှတ် ၁/အက်ဖ်၊ ၃ဝလမ်း၊ ရဝလမ်း နှင့် ၇၁လမ်း ကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
02-4024410, 09-896502120, 02-4061516, 02-4024411, 09-896502110
1 2 3 4 5