Listings in စာအုပ်အရောင်းဆိုင်များ and ပွဲရုံများ (စားသောက်ကုန်)

Showing 12 of 103 results
အမှတ် ၁၀၅၊ (၇၈)လမ်း၊ (၃၇)လမ်းနှင့် (၃၈)လမ်းကြား၊ ဟေမမာလာတောင်၊, ,
09-967600006, 09-897655996
၆၄လမ်း၊ ဂေါ်သဇင်လမ်း နှင့် မနော်ဟရီလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-258730550
အမှတ် ၂၈၊ (၂၉)လမ်း၊ ၇၁လမ်းနှင့် ၇၂လမ်းကြား၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်၊, ,
09-402587386, 09-971729551
၂ရလမ်း နှင့် ၂၈လမ်း ကြား၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်မှန်၊, ,
02-4024880, 09-402599810
အမှတ် မ-၂၃/၂(ဈ)၊ ၆၆လမ်း၊ သိပ္ပံလမ်း နှင့် သဇင်လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-2018489, 09-441052788, 02-2832941
အမှတ် ၄၅၊ (၂၈)လမ်း၊ ၇၂လမ်းနှင့် ၇၃လမ်းကြား၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်၊, ,
09-73243269, 09-91027524
အမှတ် ၅၈၊ ပထမထပ်၊ ရတနာပုံဒိုင်းမွန်းပလာဇာ၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-5149142, 09-426753950, 09-2029890
1 2 3 4 5