Top Star

advance

အခန်း ၃/၄/၅၊ ရုံ-၁၅၊ သဇင်လမ်း၊ နံ့သာကုန်း စက်ဘီးနှင့်အပိုပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ဝင်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • ဆိုင္ကယ္ကာဘာမ်ိဳးစံု၊ မီးခြက္ႏွင့္ မီးခြံမ်ိဳးစံု။
  • ဆိုင္ကယ္ထိုင္ခံု၊ ဦးထုတ္မ်ိဳးစံု ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရး။