အမှတ် အိပ်ချ်-၂၂၃/၈၅၊၈၆၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ (၅၂)လမ်းနှင့် ၅၃လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး