အမှတ် ၇၀၉၊ ပြည်လမ်း၊ ၁ဝမိုင်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး