တရုတ်တန်းလမ်း၊ ဆင်စွယ်ပွတ်ရပ်ကွက်၊, အမရပူရမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး