အမှတ် ၇၃၊ ၈ဝလမ်း၊ (၁၀)လမ်း နှင့် (၁၁)လမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး