အမှတ် ၆၅၆၊ ပြည်သာယာလမ်း၊ (၁၆/၄)ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး