အမှတ် ၄၂၊ မြေညီထပ်၊ ဆင်ရေကန်လမ်း၊ အလုံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး