အမှတ် ၈၂၊ ပထမထပ်၊ (၃၉)လမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း ထောင့်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး