အကွက် ၂၇၊ အမှတ် ဒီ-၁၁၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • Injection Molding Machine Spare Parts
  • Mold Manufacturing
  • Plastic Color Matching
  • PET Bottle Bloving Machine
  • PET Stock available of 19 Liters PET bottle Performs

Categories

  • ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • လမ္းခင္းလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား
  • ထုတ္ပိုးျဖည့္ဆည္း ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
  • ေသာက္ေရသန္႔ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ)