အမှတ် ၉၉၊ မာလာမြိုင်(၃)လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး