၄၁လမ်း နှင့် ၄၂လမ်း ကြား၊ ၇၈လမ်း နှင့် ၇၉လမ်း ကြား၊ ဟေမမာလာတောင်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး