Listings in ကားဘရိတ်နှင့် ကလပ်ပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး and အလုပ်သမားရုံးများ

Showing 12 of 85 results
2021 | Advertisement
အမှတ် ပပ-၇/၃၅၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ ငုဝါလမ်း၊, ,
09-765007678, 09-965007678
2020 | Advertisement
အမှတ် ပပ-၇/၃၅၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ ငုဝါလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
09-765007678, 09-965007678
အမှတ် ပပ-၁၈/၂၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-259003409, 09-43178665
အမှတ် နန-၁၆/၂၆၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ စံပြလမ်း နှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ကြား၊ ဇီဇဝါလမ်းသွယ်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402763997, 09-449955622, 09-257029616
အမှတ် ပပ-၆/၄၃၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ ၆၆လမ်း၊ မင်္ဂလာလမ်း နှင့် ရတနာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-257386577
1 2 3 4 5