၈ရလမ်း၊ (၂၀)လမ်းနှင့် (၂၁)လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး