အမှတ် Lot ဘီစီ-၁၊ စက်မှုဇုန်(ဘီ)၊ သီလဝါစီးပွားရေးဇုန်၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
About Us
Our Company recognizes the rapid development in Myanmar, accompanied by the growing need for better building materials. We are excited to be part of that development by providing high-quality coated steel to Myanmar's fast-expanding building.
Video

Products and Services

  • ေဆးအေရာင္အုပ္ သတၱဳအလႊာအုပ္စတီး။
  • ALZU®-55% Aluminium-Zinc alloy coated and colour coated steel product, available with high quality AZ70 and AZ100 coatings.
  • GIZU®- Zinc alloy coated and colour coated steel product, available with Z80 coating.

Categories

  • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
  • အမိုးျပား
  • စတီး(လ္)ပိုက္၊ စတီး(လ္)ျပားအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • စတီး(လ္)ပစၥည္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • သြပ္ျပားဆိုင္မ်ား