အမှတ် Plot ၃၉၊ အမှတ်(၃)လမ်းမကြီး၊ ပျဉ်းမပင်စက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • Heavy Machine
  • Forklift
  • Generator
  • Cummins Engine Generator

Categories

  • စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း
  • စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းႏွင့္ တည္ေဆာက္သူမ်ား
  • စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား