အမှတ် ၃၉၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ လမ်းမတော်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
About Us

Since 1996, Golden Lion Wire Co., Ltd. was first establisheddistribution of wire factory in Myanmar. The product of Golden Lion Wire wascertified Safety Electrical Certification from Ministry of Industry No.1 andDirectorate of Industrial-Supervision & Inspection and selling in Myanmarstock. Golden Lion Wire was got in Spain Madrid 32nd time'sInternational technology and quality award and was got ISO 9001-2008 fromUnited Kingdom, UKAS. Golden Lion Wires are production 99 % of the product ofraw copper from Thai Plastic and Chemicals PLC Co., Ltd. and importing theproducts of Raw PVC from Myanmar Ivanhoe Copper Co., Ltd. Golden Lion Wires areusing the best quality of Copper and Conductivity and are resist antingelectricity heating. Golden Lion is always giving satisfaction for customers.

Products and Services

  • Conductor-Plain annealed Copper
  • Insulation-Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Identification-Red, Yellow, Blue and Block Colour and Green (Fround)
  • Application-For explosed fine installation in dry location, Surface Wiring, Concealed
  • Wiring wooden partition or above ceiling, embedded in plaster
  • Since 1996
  • First established distribution of wire factory in Myanmar.

Categories

  • အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး
  • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
  • ဝါယာ၊ ေကဘယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ)