Listings in ဟိုက်ဒြောလစ် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဟိုက်ဒြောလစ်ဆီ

Showing 12 of 20 results

Recommended Listing

A to Z Automation Co., Ltd.
A to Z Automation Co., Ltd.
Steel Spider Hydraulic
Steel Spider Hydraulic
အမှတ် နန-၂၊ (၁၃၂)လမ်း (မင်္ဂလာလမ်း)၊ ၆၈လမ်းနှင့် (၆၉)လမ်းကြား၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-91009932, 09-91021787, 09-444012332, 09-91003170, 09-441003170, 09-441009932, 09-441021787
အမှတ် ပပ-၂၀/၃၁၊ ၆၄လမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-789896038
အမှတ် ပပ-၂၀/၈၉၊ ၆၄လမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်းနှင့် (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း)ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-401643291
(၁၃၂)လမ်း (မင်္ဂလာလမ်း)၊ ၆၃လမ်းနှင့် ၆၄လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-455500061, 09-455500062
အမှတ် ဓဓ-၂၀/၃၈၊၃၉၊ (၁၃၂)လမ်း (မင်္ဂလာလမ်း)၊ ၆ရလမ်းနှင့် ၆၈လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဆ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-2039313, 09-782039313, 02-5152146
အမှတ် နန-၅/၃၇၊ ဂန္ဓမာလမ်း၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-258828459, 09-442123525
အမှတ် ပပ-၂၁/၃၁၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-5006819, 09-5039945, 09-73022938, 09-777776819, 09-445006819
1 2
to view 2 recommend businesses for Listings in ဟိုက်ဒြောလစ် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဟိုက်ဒြောလစ်ဆီ