အမှတ် ၁၁၊ စံပယ်လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး