အမှတ် ၁၀၆၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
About Us
On 6th of October 2013, EXCELLENT FORTUNE INSURANCE CO.,LTD was granted a license (011) by IBRB to provide Life Insurance.
Video

Products and Services

  • ျပည္သူျပည္သားအာမခံ၊ စုေပါင္းအသက္အာမခံ၊ အားကစားသမား ကိုယ္အဂၤါထိခိုက္မႈအာမခံ၊ ေႁမြအႏၲရာယ္ အာမခံ၊ က်န္းမာေရး အာမခံ၊ ကိုယ္အဂၤါ ထိခိုက္မႈ အာမခံ

Categories

  • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
  • ဘဏ္မ်ား (ပုဂၢလိက)
  • သတၳဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား