Listings in ဖယောင်းတိုင်စက် ရောင်းသူများ and လျှပ်စစ်ပညာရှင်များ

Showing 9 of 9 results
အမှတ် လလ-၇၈/၄၊၅၊၁၈၊၁၉၊ မက္ခရာလမ်း၊ ၄၈လမ်း နှင့် ၄၉လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2003295, 09-896501402
၂၄လမ်း နှင့် ၂၅လမ်း ကြား၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ ကျွဲရိုင်းလမ်းသွယ်၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
02-4021197, 09-444012574
အမှတ် အိပ်ချ်-၂၂၃/၈၅၊၈၆၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ ၅၂လမ်း နှင့် ၅၃လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-91010591, 09-5311727
အမှတ် လလ-၆၇/၇၀၊ စီလမ်း၊ ၅ဝလမ်း နှင့် ၅၁လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2014361, 02-5153688