Listings in ပန်းပဲနှင့် သံနန်းဆွဲလုပ်ငန်း and လျှပ်စစ်ပညာရှင်များ

Showing 12 of 62 results
အမှတ် အိပ်ချ်-၂၁၃/၂၇၊၄၀၊ ၅၅လမ်း နှင့် ၅၆လမ်း ကြား၊ ဖိုးရာဇာလမ်း နှင့် နဝရတ်လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-896504796, 09-256559194
အမှတ် အိတ်ချ်-၂၀၃/၆၊၇၊ ၅၆လမ်း၊ (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း) ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5152334, 09-2001082
တရုတ်တန်းလမ်း၊ ပန်းပဲတန်းရပ်၊ ဆင်စွယ်ပွတ်ရပ်ကွက်၊, ,
09-43103205
2020 | Advertisement
အမှတ် ပပ-၁၉/၁၇-၄၄၊ ချယ်ရီလမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဖိုးရာဇာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
09-2006147, 09-2022547
2021 | Advertisement
အမှတ် ပပ-၁၉/၁၇၊ ၄၄၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဖိုးရာဇာလမ်း ကြား၊ ချယ်ရီလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
09-2006147, 09-2022547
အမှတ် လလ-၉၁/၃၁၊၃၂၊ ဂျေလမ်း၊ ၄ရလမ်း နှင့် ၄၈လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2000193, 09-762050788
အမှတ် အိပ်ချ်-၂၀၂/၄၊ ဖိုးရာဇာလမ်း၊ ၅ရလမ်း နှင့် ၅၈လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2023135, 09-2004845, 02-5152177, 09-400304293
အမှတ် အကွက်-၃၇၈၊ လက်ပန်ရပ်၊ လက်ပန်ဓမ္မာရုံ အနီး၊ သံလျှက်မှော်အနောက်၊, ,
09-2023135, 09-441010752, 09-2004845
အမှတ် အိပ်ချ်-၂၁၅/၄၅-၄၆၊ ၅ရလမ်း နှင့် ၅၈လမ်း ကြား၊ ဧဝရတ်လမ်း နှင့် နဝရတ်လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-5211955
1 2 3 4 5