Listings in အလှပြင်ခန်းမ (ခြေ၊ကိုယ်) in ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်

Showing 11 of 11 results
2020 | Advertisement
ငုဝါလမ်း၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ ကုတင်(၃၀၀)သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးမြောက်ဘက်ပေါက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်း၊, ,
09-402581172, 09-257589838
၇၁လမ်း နှင့် ၇၂လမ်း ကြား၊ ဒေလီယာလမ်း နှင့် ဇလပ်ဝါလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၂)၊, ,
09-777793711
အမှတ် ဘလောက်-၆/ယူနစ်-၁၅၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-796222321, 09-790888550
၆၂လမ်း၊ သိပ္ပံလမ်း နှင့် ချယ်ရီလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-896801105, 09-977917576
ငုရွှေဝါလမ်း၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-958882888
အမှတ် ဘလောက်-၂၊ယူနစ်-၄၊ ၇၃လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-265777337, 09-457357771
အမှတ် တ-၆/၂(ခ)၊ သဇင်လမ်း၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-444016142, 09-444023248
အမှတ် ဘလောက်-၆၊ ယူနစ်-၇၊ ၇၃လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-953347333, 09-953348333