Listings in အလှပြင်ခန်းမ (ခြေ၊ကိုယ်) and ကားပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများ

Showing 12 of 896 results
၈ရလမ်း၊ (၁၄)လမ်းနှင့် (၁၅)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးရန်လုံ၊, ,
??-????????, ??-????????, ??-????????
အမှတ် နန-၁၉/၆၊၇၊ ၆၅လမ်း၊ စံပြလမ်းနှင့် (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း)ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
??-???????, ??-?????????
၁၉လမ်း နှင့် ၂ဝလမ်း ကြား၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
??-?????????, ??-?????????
အမှတ် ဆ-၄/၈၇၊ ၈၈၊ ၆၈လမ်း၊ ဒေလီယာလမ်းနှင့် ဇလပ်ဝါလမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၂)၊, ,
09-777792129, 09-786888669, 09-794407694, 09-258883797
2020 | Advertisement
၈လမ်း၊ ၈၆လမ်း ထောင့်၊ ဘီယာစက်ရုံ အနောက်ဘက်၊ ၈ဝလမ်း၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေတံတားထိပ်တည့်တည့်၊, ,
09-793424746, 09-441024746
၇၄လမ်း၊ ကျန်စစ်သားလမ်း ထောင့်၊ ဂ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-254040514, 09-795567465
အမှတ် ဇဇ-၃/၅၊ အောင်ဆန်းလမ်း၊ ၅ရလမ်း နှင့် ၅၈လမ်း ကြား၊ ကံသာယာမြို့သစ်၊, ,
09-793975519, 09-968867723
အမှတ် နန-၁၉/၂၇၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ စံပြလမ်း နှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ကြား၊ ငုဝါလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402696538
အမှတ် အိတ်ချ်-၁၆၆၊ ၆၁လမ်း၊ ဧဝရတ်လမ်းနှင့် ဖိုးရာဇာလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2003504, 02-5154227
2021 | Advertisement
(၆၀)လမ်း နှင့် (၆၁)လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ၁၃၁(ရတနာလမ်း)၊, ,
09-43184397, 09-797363063
1 2 3 4 5