အမှတ် ၁၁/၁၂-ဒီ၊ မ ဉ္ဇူလမ်း၊ စွယ်တော်လမ်း ထောင့်၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး