အမှတ် ၁၄၀၊ ရထပ်၊ (၄၉)လမ်း၊ ပုစွန်တောင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး