အကွက် ၁၊ အမှတ် ၁၀၊ နဝဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ လှိုင်သာယာ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • Control System Design, Instrumentation Calibration
  • PLC Programming, Electrical Installation Services

Categories

  • အေဆာက္အဦ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား
  • ဟိုက္ေျဒာလစ္ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဟိုက္ေျဒာလစ္ဆီ
  • လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ
  • ထုတ္ပိုးျဖည့္ဆည္း ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
  • စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းႏွင့္ တည္ေဆာက္သူမ်ား