၄၁လမ်း နှင့် ၄၂လမ်း ကြား၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ ပိတောက်လမ်းသွယ်၊ မဟာမြိုင်(၁)၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး