ဗိုလ်တေဇရပ်၊ မတ္တရာ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးမွန္ျခင္းႏွင့္ လက္လီလက္ကားရ႐ွိႏိုင္ျခင္း

Categories

  • ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား
  • စားေသာက္ကုန္မ်ား