အမှတ် ပ-၄/၇၇၊ (၄၂)လမ်း၊ (၆၁)လမ်းနှင့် (၆၂)လမ်းကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး