အမှတ် ၁၁၇၊ မြေညီထပ်၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

 • ေက်ာက္စက္၊ ေဖာက္စက္ အမ်ိဳးမိ်ဳး။
 • စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုသံုး ေဖာ့ကလစ္လွည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး။
 • ဟိုက္ဒေရာလစ္ဂ်ိဳက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ခ်ိန္းဘေလာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး။
 • ေလွကားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အသက္ကယ္ လံုျခံဳေရးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး။
 • ေရပိုက္၊ ေရပန္႔၊ ေလပိုက္၊ ေလကြန္ပရက္ဆာႏွ႕္ ေလသံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး။
 • လက္သမားသံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးလက္လီ၊လကၠား ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

Categories

 • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား
 • ေဆာက္လုပ္ေရး၊ကန္ထ႐ိုက္တာ လုပ္ငန္းသံုးစက္ကိရိယာမ်ား
 • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
 • ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား
 • စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

All Branches

Showroom 2
09429988001, 09429988002, 09429988007, 09429988008, 09429988009.
Thilawa Development Rd, Near Thilawa SEZ, Phayargone Ward, Thanlyin, Yangon
Showroom 3
09891555525, 09429988003, 09429988004, 09443167156, 09261975255.
No. 809, Shwe Myint Mo St, 26 Ward, Shwe Lin Bann (North), Hlaing Thar Yar , Yangon.
Showroom 4 (Mandalay Branch )
09450551001, 09450551002, 09450551003, 09450551004, 09450551005, 09450551006, 09450551007, 09450551008, 09450551009, 09257592325
Bld No. 7, 62 St, Between 120 St & 120 A St, Pyigyitagon, Mandalay.