အကွက် ၃၄၅၊ အမှတ် ၇၈၉၊ ဖောင်တော်ရပ်၊ မဟာစည်လမ်း၊ စိန်ပန်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး