အမှတ် ၅၂၉/၃,၅၂၉/၄၊ ပင်လုံလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
About Us
Mansa Steel is one of the leading Steel Distributor in Myanmar that has been operating in Myanmar for around 20 years and provides a wide range of steel products ranging from Angle Bar, U-Beam, H-Beam, Shafting Bar, MS Steel Plates, Hollow Pipes, GI Coi

Products and Services

 • All Kind of Steel Trading & Stockist
 • သံထည္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေရာင္းဝယ္ေရး
 • Hot Rolled Sheet
 • Angle -Bar
 • Chequer Plate
 • Lip Channel
 • Decking Sheet
 • MS Round Pipe

Categories

 • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
 • ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား
 • စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း