အမှတ် ၁၉၀၊ (၂၆)လမ်း၊ ၈၃လမ်း ထောင့်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • ေဈးႏႈန္းမွန္ကန္ျခင္း၊ ပစၥည္း အရည္အေသြး အထူးေကာင္းမြန္ျခင္း
  • အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္မွ စက္ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။

Categories

  • ေရသန္႔စင္ေရးသံုးပစၥည္းမ်ား
  • ေဆာက္လုပ္ေရး၊ကန္ထ႐ိုက္တာ လုပ္ငန္းသံုးစက္ကိရိယာမ်ား
  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား
  • ေရစုပ္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္း

All Branches

ဗဟို
02-4036307, 02-4036310
အမှတ် ၇၅၊ (၂၅)လမ်း၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊, အောင်မြေသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး, Myanmar
ဗဟို
02-4036307, 02-4036310, 02-4036313, 09-965159718, 09-965159719, 09-965159720
အမှတ် ၇၅၊ (၂၅)လမ်း၊ (၈၃)လမ်းနှင့် (၈၄)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, အောင်မြေသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး, Myanmar
ဗဟို
02-4060030, 02-4064264, 02-4066978, 02-4067490
အမှတ် ၅၇/၂၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊ သရဖီပင်လကျာ်း၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, အောင်မြေသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး, Myanmar