Listings in ပွဲရုံများ (ဂျုံ)

Showing 12 of 19 results
အမှတ် ၁၁၇/ခ၊ ၈၅လမ်း၊ (၃၂)လမ်းနှင့် (၃၃)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊ ၊
09-2023398, 09-2004493, 09-2006698, 02-4072681, 09-2030998, 09-794706001
၃၅လမ်း၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အနောက်၊ ၊
09-452002029, 02-4032921
အမှတ် အကွက်-၃၄၂၊ တာရိန်လမ်း၊ ကတ္တူရပ်၊ စိန်ပန်း၊ ၊
09-2030702, 09-400531950, 09-258678007
၈၄လမ်း၊ ပြည်တော်သာရပ်၊ ကျွန်းလုံးဥသျှောင်၊ ၊
09-2051075, 09-896819200, 02-4070499
အမှတ် ၁၄၉၊ ၈၅လမ်း၊ (၃၃)လမ်းနှင့် ၃၄လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊ ၊
02-4035304, 09-2002371, 02-4063897
အမှတ် ၃၁၂၊ (၂၉)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ ဝါးတန်းတောင်ရပ်၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊ ၊
02-4060744
အမှတ် ၂၃၀၊ ၈၆လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊ ၊
02-4073396, 02-4033591
အမှတ် ၁၈၇၊ ၈၅လမ်း၊ ၃၅လမ်းနှင့် (၃၆)လမ်းကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအနောက်၊ ၊
02-4035336, 09-2013636, 09-402544550
အမှတ် ၁၀၂၊ ၈၅လမ်း၊ (၃၃)လမ်းနှင့် ၃၄လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊ ၊
02-4021502, 09-2058451, 09-2004814, 09-2038649, 02-4034351
အမှတ် ၁၀၂/၁၃၊ ၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေအနောက်၊ ၊
09-259092975, 02-4022027
အမှတ် အကွက်-၃၄၇၊ ဝါဆိုကျောင်းလမ်း၊ ပွတ်တန်းရပ်၊ စိန်ပန်း၊ ၊
09-402530776, 09-402572007
အမှတ် ၁၂၊ ၈၆လမ်း၊ (၃၃)လမ်းနှင့် ၃၄လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အရှေ့၊ ၊
09-5077242, 09-2003390, 09-5311151, 09-5507799, 02-4032295
1 2