Listings in ဗီဒီယို (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ)

Showing 12 of 16 results
အမှတ် ၁၈၁/၂၂၊ ၂၄လမ်း နှင့် ၂၅လမ်း ကြား၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ ကျွဲရိုင်းလမ်းသွယ်၊ သီရိမာလာအရှေ့၊ ၊
09-2050501, 02-4072501, 02-4022057
၇၂လမ်း၊ ၃၄လမ်း နှင့် ၃၅လမ်း ကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊ ၊
09-2036980
အမှတ် အကွက်-၃၈၉၊ နေပူရွာ၊ သံလျှက်မှော်အနောက်၊ ၊
09-444313320, 09-33046000
အမှတ် ၁၂၈၊ ၃၂လမ်း နှင့် ၃၃လမ်း ကြား၊ ၇၉လမ်း နှင့် ၈ဝလမ်း ကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊ ၊
09-2029224
အမှတ် ၁၇၊ ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ စက်မှုလယ်ယာတိုက်တန်း၊ စည်သာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ၊
09-402625051, 09-786503399
အမှတ် ၁၈၃/၁၈၊ ၃၆လမ်း နှင့် ၃ရလမ်း ကြား၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊ ၊
09-2016007, 02-4069827
၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊ ၇၆လမ်း နှင့် ရရလမ်း ကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊ ၊
09-91008555, 09-2036760, 09-2005293
1 2