Listings in ကိုရီးယားအစားအစာစားတော်ဆက်များ

Showing 12 of 20 results
အမှတ် တ-၃/၇၂၊ (၆၃)လမ်း၊ (၁၀၃)လမ်း (သဇင်လမ်း)နှင့် ငုဝါလမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊ ၊
09-782626268, 09-798986688, 09-770637515
အမှတ် ၄၀၊ (၃၁)လမ်း၊ (၆၈)လမ်းနှင့် (၆၉)လမ်းကြား၊ ပတ်ကုန်းပျော်ဘွယ်၊ ၊
09-957590580, 09-954020507, 09-453976256
(၁၁၀)လမ်း (မနော်ဟရီလမ်း)၊ (၆၉)လမ်းနှင့် (၇၀)လမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၅)၊ ၊
09-259075877
အမှတ် ၄၅၄၊၄၅၅၊ တတိယထပ်၊ ၇၃လမ်း၊ နယူးအိုးရှင်းစူပါစင်တာ၊ မြို့သစ်(၁)၊ ၊
09-975685200, 09-975685201
အမှတ် ၂၉၇၊ (၃၃)လမ်း၊ (၇၆)လမ်း ထောင့်၊ မောရဂီဝါ၊ ၊
02-4039920, 09-5075837, 09-975685202
အမှတ် ၄၂-၄၃၊ ၄ထပ် ၊ ရတနာပုံဒိုင်းမွန်းပလာဇာ၊ ကဥ္စနမဟီ၊ ၊
09-444026869, 09-975685199
1 2