Listings in ဂျပန်အစားအစာစားတော်ဆက်များ

Showing 12 of 17 results
အမှတ် ၂၁၁၊ ၇၆လမ်း၊ (၂၇)လမ်းနှင့် (၂၈)လမ်းကြား၊ စိတ္တရမဟီရပ်၊ ၊
09-2012260, 09-402573641, 09-784307494, 09-2001075
အမှတ် ဘလောက်-၁၊ယူနစ်-၁၉၊ ၇၃လမ်း၊ သဇင်လမ်း နှင့် ငုရွှေဝါလမ်း ကြား၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊ ၊
02-2000194, 09-444457105
အမှတ် ၈၁/အေ၊ (၂၇)လမ်း၊ (၆၈)လမ်းနှင့် (၆၉)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်မှန်၊ ၊
09-978442988, 09-962577160
၆၆လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊ ၊
09-254623079, 09-790453775
(၇၂)လမ်း၊ (၃၂)လမ်း နှင့် (၃၃)လမ်း ကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊ ၊
09-402696056, 09-43066907
(၂၉)လမ်း၊ (၆၂)လမ်း နှင့် (၆၃)လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊ ၊
09-5050892, 09-797580400
(၈၁)လမ်း၊ (၄၃)လမ်း နှင့် (၄၄)လမ်း ကြား၊ ရွှေဘုန်းရှိန်၊ ၊
09-974513144
1 2