Listings in ကြိမ်ထွက်ပစ္စည်းဆိုင်

Showing 12 of 12 results
အမှတ် စီ-၁/အေ၊ဘီ၊ (၆၂)စက်မှုပန်းခြံလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ယာတော်၊ ၊
02-5154489
အမှတ် တတ-၁၂/၇၂၊ ၆၂လမ်း၊ အောင်ဇေယျလမ်း နှင့် ဘုရင့်နောင်လမ်း ကြား၊ စ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-259569659, 02-4080930, 09-5016533
အမှတ် အီး-၄၊ (၆၂)စက်မှုပန်းခြံလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ စ-ရပ်ကွက်၊ ၊
02-5153489, 02-5153415
အမှတ် အီး-၄၊ (၆၂)စက်မှုပန်းခြံလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ စ-ရပ်ကွက်၊ ၊
02-5153489, 02-5153415
ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ စက်ကွေ့ရပ်၊ စာတိုးကျေးရွာ၊ ၊
09-796504860, 09-420744531
ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ရဲဘော်ကွက်သစ်ရပ်၊ ငွေတော်ကြည်ကုန်း၊ ၊
02-4059518, 09-259064002
ဆည်ကန်(၁၁)လမ်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊ ၊
09-2070555
အမှတ် ဆ-၁၂/၅၃၊ (၆၈)လမ်း၊ (၁၁၀)လမ်း (မနော်ဟရီလမ်း)နှင့် (၁၀၉)လမ်း (ခိုင်ရွှေဝါလမ်း)ကြား၊ မြို့သစ်(၂)၊ ၊
09-43059472, 09-797754558
အမှတ် နန-၂၄၊ စံပြလမ်း၊ (၆၉)လမ်းနှင့် ရဝလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-5028673, 02-5153300, 02-5153326, 09-5028672
အမှတ် ၃၆၊၃၈၊၄၀၊ မြောက်ဘက်စောင်းတန်း၊ ဘုရားကြီး၊ ကျွန်းလုံးဥသျှောင်၊ ၊
09-259058223, 09-964063411