Listings in သတ္တုဇကာ၊ သံဇကာအမျိုးမျိုး

Showing 12 of 15 results
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ ကျီကုန်းရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ၊
09-402600505, 09-459068882
အမှတ် အဆောင်-ဃ၊ အခန်း ၇၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်ကားကြီးဝင်း၊ မဟာမြိုင်(၂)၊ ၊
09-250638611, 09-798797917
အမှတ် ပပ-၆/၂၈၊၂၉၊ ဂန္ဓမာလမ်း၊ (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း)နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
02-5154049, 09-2059818
အမှတ် စ-၃/၅၈၊ ဘုန်းတော်တိုး(၁)လမ်း၊ ဘုန်းတော်တိုး၊ ၊
09-962001190, 09-792001190, 09-2001190, 09-402001190
အမှတ် ပပ-၆/၆၆၊ ၈၅၊ ပဒုမ္မာလမ်း၊ (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း)နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
02-5153331, 02-5153335
အမှတ် ပပ-၁၂/၂၆၊ သရဖီလမ်း၊ (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း)နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-790382370
အမှတ် ဠ-၈/၂၊ ၆၅လမ်း၊ ကျန်စစ်သားလမ်း ထောင့်၊ ဂ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-442122200
အမှတ် လလ-၇၈/၈၀၊၈၁၊ (၁၄၁)လမ်း (တပင်ရွှေထီးလမ်း)၊ (၄၈)လမ်းနှင့် (၄၉)လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-2058097, 02-5153806
အမှတ် နန-၂၂/၄၆၊ (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း)၊ ၆ရလမ်းနှင့် ၆၈လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-2013054, 02-5154857, 09-43195707
အမှတ် နန-၅/၄၂၊ ပဒုမ္မာလမ်း၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-402596973, 09-449753303
1 2