Listings in နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်များ

Showing 12 of 12 results
၃၁လမ်း နှင့် ၃၂လမ်း ကြား၊ ရရလမ်း နှင့် ၇၈လမ်း ကြား၊ စံပယ်ဆောင်၊ ကဥ္စနမဟီ၊ ၊
02-4072179, 02-2844179
အမှတ် ဒ-၁၀/၁၇၊ ၃၉လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ အောင်မေတ္တာလမ်း၊ မဟာမြိုင်(၁)၊ ၊
09-797222225, 09-969722225, 09-965026005
အမှတ် ၁၁၈(အေ၊ ဘီ၊ ဒီ)၊ (၅၈)လမ်း၊ (၂၇)လမ်းနှင့် (၂၈)လမ်းကြား၊ ကန်ကောက်ရပ်ကွက်၊ ၊
09-43060027, 09-43060423, 09-777488802, 09-777488803
(၃၂)လမ်း၊ ၈၆လမ်းနှင့် ၈ရလမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အရှေ့၊ ၊
09-777730250
အမှတ် ဘလောက်-၄၊ ယူနစ်-၃၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊ ၊
09-263334223, 09-263334224, 09-263334225, 09-263334226
အမှတ် ဘလောက်-၂၊ ယူနစ်-၁၄၊ ၇၃လမ်း၊ သဇင်လမ်း နှင့် ငုရွှေဝါလမ်း ကြား၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊ ၊
09-962000046, 09-962042468, 09-792000046, 09-967712595
အမှတ် ဘလောက်-၃၊ ယူနစ်-၄၊ ၇၃လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊ ၊
09-962000046, 09-962042468, 09-792000046, 09-967712595
အမှတ် မ-၂၃၊ ၃/အက်ဖက်၊ ၆ရလမ်း၊ သိပ္ပံလမ်း နှင့် သဇင်လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊ ၊
09-783800062, 09-783800063, 09-783800064
ဒုတိယထပ်၊ သီရိမန္တလာဈေး၊ သီရိမာလာအနောက်၊ ၊
09-253528521, 09-401535610